تغییرات فازی آهن-کربن

هنگامی که دیاگرام دوجزئی آهن و کربن را نگاه میکنیم متوجه میشویم بر این اساس که درصد کربن موجود در آهن چقدر باشد، محصولات مختلفی از آهن بدست می آید. اگر میزان کربن در آهن کمتر 2% باشد، فولاد و در صورتیکه بیشتر از 2% باشد، چدن تشکیل میشود. در محدوده ی فولاد ها از نقطه ذوب تا دمای محیط فازهای مختلفی در دماهای مختلف شکل می گیرد که دو مورد از آن فازها که در محدوده دمایی 1398 تا 771 درجه سانتیگراد و پایین تر از 771 درجه سانتیگراد تشکیل میگردد به ترتیب عبارتند از فاز آستنیت و فاز فریت. جدای از خواص دیگر فاز آستنیت، یکی از بارز ترین مشخصه های این فاز، غیر مغناطیسی بودن آن است یعنی فولاد با ساختار آستنیت توسط آهن ربا جذب نمیشود که یکی از خواص ذاتی این فاز بوده و در فولاد های ضد زنگ در اصطلاح بعنوان فولاد های نگیر شناخته میشوند. فولاد های سری 300 از این دسته هستند. در مقابل از بارزترین مشخصه های فاز فریت مغناطیسی بودن آن است یعنی فولاد با ساختار فریت توسط آهن ربا جذب میشود که مجددا در اصطلاح به آنها فولاد های بگیر می گویند که فولادهای سری 400 نیز جزو این دسته میباشند.

منبع: SupraWisman.net